Deklaracje przynależenia do drużyny

Każdy harcerz po przyjściu do drużyny powinien przynieść deklarację przynależenia do drużyny wypełnioną przez rodziców. Przede wszystkim służy to temu, byśmy wiedzieli, że harcerze uczęszczają na zbiórki zgodnie
z wolą rodziców. Na chwilę obecną posiadamy takich niewiele, dlatego podjęliśmy decyzję o mobilizacji i chcielibyśmy zebrać je do końca kwietnia. Prosimy zatem o wypełnienie takiej deklaracji lub napisanie jej ręcznie
i przekazanie przez syna do drużynowego. Jeżeli do drużyny należy kilku synów, dla każdego trzeba wypełnić osobną deklarację. Tekst deklaracji zamieszczamy poniżej:

Wyrażam zgodę na przynależność syna …………………………………  do 15 Poznańskiej Drużyny Harcerzy Ingonyama im. R. Traugutta Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej prowadzonej przez pwd. Tomasza Ceranka.

Miejscowość i data ………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………

Adres ………………………………………………………………………….……

Podpis ……………………………………………………………………………..